MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
SZMSZ

A SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA
Miskolci Területi Csoportjának Szervezeti és Működési Szabályzata

I.

Alapvető elvek, rendelkezések

1.§

(1) A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (rövidítve: SZIMA) magyar íróknak és művészeknek a Magyar Tudományos Akadémia által megalakított önálló, társult szervezete.
(2) A SZIMA a magyar irodalmi és művészeti élet sokszínűségében is megvalósuló egységét, a tudomány, az irodalom és a művészetek közös érdekeit, a művelődés javát kívánja szolgálni. Ennek megfelelően az MTA – alapszabályának 81. §-a szerint – támogatja a SZIMA-t rendeltetésszerű működésében és feladatainak ellátásában.
(3) A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) Miskolci Területi Csoportjának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) a SZIMA Alapszabályára épül.

2.§

A SZIMA Alapszabályának 6.§ szerint:
(1) A SZIMA közgyűlése – a helyi igényektől függően – területi (megyei) csoportokat létesíthet.
(2) A SZIMA az MTA regionális központjaihoz kapcsolódó csoportokat támogathatja.

A fentiek szellemében a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága (továbbiakban: MAB) elnöke és tudományos titkára kezdeményezte a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának létrehozását az alábbi felkért alapító tagokkal:

Bodonyi Csaba építész
Dobrik István művészettörténész
Feledy Gyula grafikusművész
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
Petneki Áron művelődéstörténész
Selmeczi György zeneszerző

A Miskolci Területi Csoport működési területe azonos a MAB működési területével, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre terjed ki.

3.§

A SZIMA Miskolci Területi Csoportja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapszabályában elfogadottak szerint rendeltetéséhez híven, működési területén:

 • figyelemmel kíséri a művészeti élet meghatározó folyamatait, alapkérdéseit; nyilvánosságra bocsátja az ezekkel kapcsolatos álláspontját, javaslatait;
 • szorgalmazza a nemzeti kultúra aranyalapját képező irodalmi és művészeti hagyomány gondozását, közkinccsé tételét mind a közművelődés, mind az oktatás terén;
 • támogatja, és eszközeivel segíti a művészeti életben mutatkozó törekvések megvalósítását;
 • erkölcsi súlyával védelmezi minden alkotóművész tevékenységének szabadságát.

(2) Feladatainak ellátása érdekében a SZIMA Miskolci Területi Csoportja
 • felolvasó üléseket, vitákat tart, kiállításokat, szakmai találkozókat, hangversenyeket szervez, illetve rendez;
 • programok megvalósítására szakmai bizottságokat hozhat létre;
 • pályázatokat ír ki, díjakat alapíthat és adományozhat, alapítványt kezelhet;
 • felkérésre javaslatokat tesz (állami, helyi) kitüntetések adományozására;
 • szükség szerint anyagi lehetőségeitől függően könyveket, periodikát ad ki;
 • kapcsolatot tart és együttműködik a SZIMA budapesti központjával és más területi csoportokkal;
 • kapcsolatot létesít és ápol más hasonló rendeltetésű hazai és külföldi intézményekkel, egyesületekkel.

4. §

A SZIMA Miskolci Területi Csoportja és az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága (MAB) együttműködését, kapcsolatát a MAB mindenkori tudományos titkára, mint a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának társelnöke tartja és ápolja.

5. §

A SZIMA Miskolci Területi Csoportjának székhelye Miskolc (MAB Székház), képviselője az elnök (ügyvezető elnök). Javaival (a SZIMA-tól, valamint más szervezetektől kapott anyagi eszközökkel, az általa kezelt alapítvánnyal, támogatásokkal, stb.) – a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokkal összhangban – önállóan gazdálkodik.

II.

Tagok

6.§

(1) A SZIMA Miskolci Területi Csoportja a működési területén élő, vagy ide kötődő, a művészetek bármely ágát (építészet, képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, filmművészet, videoművészet, mozgásművészet, irodalom, színházművészet, zeneművészet) képviselő alkotókból, tudományos szakemberekből tevődik össze.
(2) A közgyűlés azt a magyar állampolgárságú alkotóművészt vagy művészettudományokkal foglakozó szakembert választja taggá, akit alkotásaiért, munkásságáért a szakma és a társadalom egyaránt különös megbecsülésben részesít.

7. §

A közgyűlés a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának külső tagjává választhatja azt a külföldi állampolgárságú, magát magyarnak valló írót vagy művészt, aki megfelel a tagsághoz megkívánt követelményeknek.

8. §

A közgyűlés a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának tiszteletbeli tagjává választhatja azt a külföldi állampolgárságú írót vagy művészt, aki megfelel a tagsághoz megkívánt feltételeknek, és aki szoros kapcsolatot tart a magyar művészeti élettel.
Tiszteletbeli tag lehet a közgyűlés döntése alapján az a személy is, aki munkásságával, támogatásával nagymértékben hozzájárul a csoport munkájához, célkitűzéseinek megvalósításához.

9. §

(1) A tagválasztást jelölés előzi meg.
(2) A jelöléshez ajánlás kell. A tagságra történő jelöléshez legalább két tagnak írásban benyújtott, indokolt ajánlása szükséges.
(3) Az ajánlás mérlegelésével az Elnökség – szakmai arányokat szem előtt tartva – indítványt terjeszt a közgyűléshez a megválasztásra javasolt személyekről. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell mindazok nevét is, akikre szabályszerű ajánlást nyújtottak be, de megválasztásukat az Elnökség nem javasolja.

10. §

(1) A tagok jogosultak a „Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja” címet használni. Jogosultak továbbá a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának ülésein részt venni, felszólalni.
(2) A tagoknak szavazati joguk van a közgyűlésen, és más olyan testületi ülésen, ahol tagságuk alapján vesznek részt
(3) A tag megválasztható a SZIMA Miskolci Területi Csoportja bármelyik tisztségére. A SZIMA Miskolci Területi Csoportja figyelemmel kíséri és – lehetőségeihez mérten – támogatja tagjainak művészeti munkásságát.

11. §

(1) A tagok kötelesek – lehetőségeik mértékében – a SZIMA Miskolci Területi Csoportja rendeltetésszerű működését és tevékenységét támogatni, feladatainak teljesítésében közreműködni. A tisztségviselők munkájukért díjazásban nem részesülnek, költségeiket azonban elszámolhatják. A tagoknak a tagságukból eredő kötelessége, hogy a közgyűlésen és más hivatalos összejövetelen részt vegyenek. A hetven évesnél idősebb tagokat önkéntes vállalásuk alapján illetve mértékben terheli a részvételi kötelesség.
(2) A tag – a tagság elnyerését követő egy éven belül, munkásságát reprezentáló bemutatkozást tart. A bemutatkozás történhet előadás tartásával, kiállítással, irodalmi mű ismertetésével vagy más megfelelő formában.

III.

Szervezet, testületi szervek, tisztségviselők

12. §

A SZIMA Miskolci Területi Csoportja testületi szervei: A Közgyűlés és az Elnökség; vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető elnök, és a társelnök.

13. §

(1) A közgyűlés határoz minden olyan ügyben, amely a SZIMA Miskolci Területi Csoportja működése és tevékenysége szempontjából igényli a tagság egészének véleményét és részvételét az érdemi döntésben.
(2) Csak a közgyűlés dönthet:

 • a tagok választásáról és kizárásáról;
 • a Szervezeti és Működési Szabályzatban megnevezett tisztségviselők választásáról;
 • díjak, kitüntető címek adományozásáról;
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, módosításáról.

14. §

(1) A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. Az elnök a napirend közlésével bármikor hívhat össze ülést. A tagok egynegyedének írásbeli kérésére a közgyűlés ülését össze kell hívni.
(2) Az ülésre a közgyűlés tagjain kívül meg kell hívni a MAB elnökét, a SZIMA delegáltját, a SZIMA Miskolci Területi Csoportja tiszteletbeli és külső tagjait. A SZIMA Miskolci Területi Csoportja elnöke meghívhatja az ülésre mindazokat a szerveket, intézményeket, illetve ezek képviselőit, továbbá azokat a személyeket, amelyeknek, illetve akiknek jelenlétét – a tárgyalandó témára figyelemmel – indokoltnak tartja.
(3) A közgyűlés ülését az ügyvezető elnök készíti elő, szervezi meg, hívja össze és az elnök (ügyvezető elnök) vezeti le.

15.§

(1) A SZIMA Miskolci Területi Csoportja tevékenységét és működését az elnök irányítása mellett állandó helyettese, az ügyvezető elnök látja el.
(2) Az elnököt és az ügyvezető elnököt a közgyűlés a rendes tagok sorából választja. A megbízatás általában három évre szól.
(3) Az elnök megbízatása egyszer további három évre meghosszabbítható. Az ügyvezető elnök megbízatása több egymás utáni ciklusban is lehetséges.
(4) Az ügyvezető elnök az elnökség egyetértésével a területi csoport szervező, irányító, kapcsolattartó és adminisztratív munkájának segítésére titkárt kérhet fel és bízhat meg e feladatok ellátásával.

16.§

Az elnök (ügyvezető elnök) feladata különösen:

 • a közgyűlés állásfoglalásainak érvényesítése; gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról;
 • a SZIMA Miskolci Területi Csoportja képviselete;
 • a munkáltatói jogoknak és az utalványozás jogának gyakorlása;
 • döntés és intézkedés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés, ill. az Elnökség hatáskörébe;
 • a munkáltatói, valamint az utalványozási jogkör gyakorlása. Mindezen munkájában segíti az elnökséggel egyetértésben felkért titkár személye.

17. §

1) Az elnök és az ügyvezető elnök beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.
2) A közgyűlés az elnököt és az ügyvezető elnököt – megbízatásának lejárta előtt – visszahívhatja.

18. §

(1) Két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja a SZIMA Miskolci Területi Csoportja működését, tevékenységét. E testület gyakorolja a közgyűlés számára fenn nem tartott közgyűlési jogosítványokat.

Tagjai:

 • SZIMA Miskolci Területi Csoportjának elnöke,
 • SZIMA Miskolci Területi Csoportjának ügyvezető elnöke,
 • A MAB elnöke, mint védnök,
 • A MAB tudományos titkára, mint társelnök a MAB képviseletében.

(2) A tanács ülését az elnök (ügyvezető elnök) vezeti.
(3) Az elnök (ügyvezető elnök) – szükség szerint – kéri ki az Elnökség véleményét, és belátásától függően, saját felelőssége alapján dönt a megvitatott kérdésekben.
(4) A SZIMA Miskolci Területi Csoportjának tevékenységével és működésével járó döntés előkészítést, szervezési és igazgatási munkát a felkért titkár és a MAB Titkársága segítségével az ügyvezető elnök végzi.

IV.

Működési elvek

19. §

A testületi szervek üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy rövidített feljegyzést kell készíteni. Ebben rögzíteni kell az ülés helyét, időpontját, a jelenlévők és a hozzászólók nevét, valamint a hozott határozatokat, állásfoglalásokat.

20. §

(1) A testületi szerv akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagoknak legalább 50 %-a jelen van. A titkosság követelményének biztosítása esetén azonban szavazni, levél útján is lehet.
(2) Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belülre újból össze kell hívni. Ez –a tagválasztást, az elnökválasztást és az alapszabály módosítását kivéve – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

21. §

(1) A határozathozatalt szavazás előzi meg. A szavazás elrendelésére az ülés elnöke jogosult.
(2) A szavazás nyílt vagy titkos. Általában titkosan kell szavazni személyi ügyben.
(3) A személyre szóló szavazásban nem vehet részt az érintett személy.
(4) Érvénytelen az a szavazás, amelyből nem lehet kétséget kizáróan megállapítani a szavazó szándékát.
(5) A tisztségviselő választása előzetes jelöléssel is előkészíthető. A jelölő-bizottság kiküldésére az Elnökség illetékes.

22.§

(1) A testületi szerv a többségi elv érvényesítésével hozza meg határozatait. Általában az a javaslat, indítvány tekinthető elfogadottnak, amelyet a jelenlevő szavazásra jogosultaknak több mint fele elfogadott.
(2) Az SZMSZ elfogadásához, módosításához a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának igenlő szavazata szükséges.

V.

Hatálybalépés

23. §

Jelen okirat a Területi Csoport 2000. február 9-én hatályba lépett SZMSZ 2005. december 9-én módosított és hatályba épített változata.

Miskolc, 2005. december 9.

Módosítva a dőltbetűs részekkel a 2005. december 9-i közgyűlésen.