MAB
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Alapító Okirat

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
FŐTITKÁR
1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.
TELEFON: 311-9812 FAX: 312-8483


Szám: F-353/2 2005.
Alapító Okirat

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Elnökségének 4/1979. (I.30.) számú határozatával létrehozott MTA Miskolci Területi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként működő hivatali szervezetének, a Miskolci Akadémiai Központnak - az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartástól szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88 §-a /3/ bekezdése rendelkezéseinek megfelelően - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a következő:

1.A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA MAB Titkárság
1.3. székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítő, koordináló, információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:

TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdek-képviselet;

1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.), felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.);

1.7. felelős vezetője: a titkárságvezető, aki a Bizottság elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságvezetőt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének az egyetértésével az MTA főtitkára nevezi ki és gyakorolja felette az alapvető munkáltatói jogokat;.

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.

1. A módosításokat a dőlt betűs szöveg tartalmazza.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetője készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtitkárának
3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. melléklete 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.
4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv.
5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005. augusztus hó 1. napján lép hatályba.


Budapest, 2005. június hó 21 nap

Dr. Meskó Attila
a Magyar Tudományos Akadémai főtitkára