MAB
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Szolgáltatások

A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) szákházának alapvető rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez. Emellett külső szervek, intézmények szakmai rendezvényei számára is lehetőséget adunk az igénybevételre.
A teremigénylések elosztásával és használatával kapcsolatos nyilvántartást a titkárnő-ügyintéző vezeti. Külső szervekkel előzetesen írásbeli szerződést kell kötni, melyet a titkárságvezető és a gazdasági vezető ír alá a MAB nevében. A rendezvények jellegéről, a tennivalókról a titkárságvezető tájékozódik.
Teremhasználati díjak:

• Díszterem: 100 fő befogadására alkalmas, technikai eszközökkel ellátott konferenciaterem

 4 órán belüli igénybevétel esetén 25.000 Ft
 4 órán túli igénybevétel esetén 50.000 Ft

• Deák terem:Kis létszámú, 25 fős megbeszélésekre, összejövetelekre alkalmas terem

 4 órán belüli igénybevétel esetén 13.000 Ft
 4 órán túli igénybevétel esetén 26.000 Ft

• Pince tárgyaló: 40 fős rendezvényre alkalmas terem

 4 órán belüli igénybevétel esetén  13.000 Ft
 4 órán túli igénybevétel esetén  26.000 Ft

• Pince-kártyaszoba, pince-kisklub: 15 fős rendezvényre, illetve beszélgetésre alkalmas klubhelységek
 4 órán belüli igénybevétel esetén 5.000 Ft
 4 órán túli igénybevétel esetén 10.000 Ft

•  Fogadásnál felmerülő eszközhasználat
 Nagyterem vendégei 11.000 Ft
 Egyéb termek vendégei 5.500 Ft

Rendes munkaidőn túl (8-16 h), illetve munkaszüneti napokon fizetendő pótdíjak:
- Díszteremnél  3.300 Ft/óra
- Deák teremnél, Pince tárgyalónál 1.600 Ft/óra
- Pince-kártyszoba, pince-kisklub 900 Ft/óra
A MAB szak- és munkabizottságok, továbbá a három megyében működő akadémiai intézmények rendezvényei esetén a teremhasználat díjtalan.
A teremhasználati díj és az eszközhasználati díj 2004. január 01-től tárgyi adómentes.
Vendégszobák - Szállásfoglalás (e-mail küldéssel)

A MAB-székházban létesített 6 db vendégszoba alapvető rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a Bizottságok tevékenységéhez, a tudományos munkakapcsolatok ápolásához.
A vendégszobák igénylésével, elosztásával és használatával kapcsolatos nyilvántartást a titkárnő-ügyintéző vezeti.
A szobák használatba átadása, átvétele, a lakónyilvántartás vezetése, és az előírt bejelentések intézése, a rend és tisztaság, a vagyonmegőrzési feladatok ellátása a székház gondnokának a feladata.

A vendégszobák igénybevételéért fizetendő térítési díjak:

egy főre, éjszakánként 5.417 Ft 1.083 Ft (20% ÁFA) 6.500 Ft
két főre, éjszakánként 8.833 Ft 1.767 Ft (20% ÁFA) 10.600 Ft
pótágy igénybevétele 2.667 Ft 533 Ft (20% ÁFA) 3.200 Ft

A vendégszobák térítési díjának beszedését és naponkénti elszámolását a titkárnő-ügyintéző végzi.
Vendégszoba igények kielégítésénél alapvető szempontjaink:
• csak esetenkénti igénybevételt biztosítunk előzetes kérelem alapján,
• az MTA tagjai, más területi bizottságok tagjai , az MTA Központi Hivatala és a Miskolci Egyetem vezetői részéről érkezett kéréseket előnybe kell részesíteni,
• az igények esetleges sorolásáról a titkárságvezető dönt, a szolgáltatást nem tekintjük nyereségszerző üzletágnak.
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának többször módosított 23/1991./XI.28./sz. rendelete alapján 2007. január 02-tól adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.
Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
• a 18. életévét be nem töltött és a 70. életévét betöltött  magánszemély,
• az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,
• a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának /2/ bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
• aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Ptk. 685.§. b) pontja szerinti hozzátartozója,
• a három- és ennél többgyermekes családok tagjai együttes tartózkodásuk esetén,
• az önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező 67 %-ot meghaladó mértékben szellemi, illetőleg testi fogyatékos magánszemélyek.